top of page
ADS.jpg

Transportation Management System (TMS)

บริการระบบบริหารจัดการขนส่ง (TMS) มีการแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะการขนส่งพฤติกรรมของผู้ขับขี่รวมถึงแสดงประสิทธิภาพของยานพาหนะ

mock up laptop.png

Transportation Management System (TMS)

        โปรแกรมที่ใช้ในการบริหารธุรกิจขนส่ง โดยช่วยในการจัดการระบบงาน และเก็บข้อมูลต่างๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งครอบคลุมระบบงานต่างๆ ในธุรกิจขนส่ง ตั้งแต่การรับสินค้าจากลูกค้ารายละเอียดของ ผู้ส่ง-ผู้รับ สินค้าการคุมรถและพนักงานประจำรถการกระจายสินค้าและการวางบิลประวัติของรถและระบบงานซ่อมบำรุงรวมถึง Function การออกรายงานต่างๆ

        ระบบ TMS จะติดตามการจัดส่งและประสิทธิภาพของผู้ส่งซึ่งไม่ว่าคุณจะส่งทางรถบรรทุกหรือเรือก็ตาม จะสร้างเอกสารที่

ประกอบติดตามไปกับสินค้าจนถึงปลายทาง

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. การเก็บและค้นหาข้อมูลของรถบรรทุก ข้อมูลพนักงาน และสินค้าที่ส่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง

2. สามารถเปรียบเทียบข้อมูลมาตรฐานของน้ำมันและค่าใช้จ่ายน้ำมันที่เกิดขึ้นจริง

3. สามารถเปรียบเทียบข้อมูลมาตรฐานของระยะทางวื่งต้นทาง และปลายทาง เพื่อคำนวนรายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ

4. โปรแกรมสามารถบอกพิกัดของของรถต้นทางและปลายทาง

bottom of page