CAT จับมือพันธมิตร SPOTwerkz Xsense และ PPT ร่วมกันสร้างมาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน้ำ

          วันนี้ (25 เมษายน 2562) นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ (CAT) ร่วมกับนายเทพฤทธิ์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ กรรมการ บริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (SPOTwerkz) นายอำนวย ฉิมอินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด (Xsense) และนายไชยา ระพือพล กรรมการ บริษัท พัชทรี ทัวร์ กรุ๊ป จำกัด (PPT) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยโครงการวิจัย พัฒนา และสร้างท่าเรือมาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน้ำและบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ด้วยการบูรณาการผ่านโครงข่ายLoRa IoT by CAT และบริการ IoT Solution โดยมี นายพัฒนา ณ สงขลา รักษาการในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 8 CAT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

          การลงนามความร่วมมือของทั้ง 4 หน่วยงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อดำเนินการวิจัย พัฒนา และสร้างท่าเรือที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการติดตาม แจ้งเตือน ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวทางทะเล และส่งเสริมการท่องเที่ยวจากกิจกรรมทางการตลาด ให้เป็นต้นแบบท่าเรือมาตรฐานที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดย CAT พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน้ำ ผ่านโครงข่ายและเทคโนโลยี LoRaWAN ที่ครอบคลุมในเขตพื้นที่ดำเนินการและพื้นที่ทางทะเล รวมไปถึงการให้บริการ IoT Solution เพื่อการติดตามและแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุอุบัติภัย การสร้างห้องคอมมานด์เซ็นเตอร์ (Command Center) เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์ ให้สามารถบูรณาการข้อมูลและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ สร้างความปลอดภัยให้กับการท่องเที่ยวทางทะเลให้มากขึ้น และสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการทั้งท่าเรือ เรือท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว

แหล่งอ้างอิง : http://www.cattelecom.com

TOP